ALGEMENE VOORWAARDEN VAN AVW DAKRAMENSPECIALIST BV

Artikel 1. Algemeen

1. AVW Dakramenspecialist B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Wervershoof (1693KT) aan de Slotlaan nummer 34 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58203540, handelend onder de handelsnamen AVW Dakramenspecialist, AVW Daglichtcentrum en AVW Zonwering.

2. Deze algemene voorwaarden bevatten de algemene bepalingen en zijn van toepassing op elk aanbod gedaan door AVW Dakramenspecialist en elke overeenkomst aangegaan tussen AVW Dakramenspecialist en de Opdrachtgever, tenzij daarvan schriftelijk uitdrukkelijk is afgeweken. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele Diensten verleend door AVW Dakramenspecialist niet op grond of buiten het kader van de overeenkomst.

3. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in deze Algemene Voorwaarden zijn voor AVW Dakramenspecialist alleen bindend indien en voor zover deze door AVW Dakramenspecialist uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

4. Indien de algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn zij ook zonder nadere van toepassing verklaring, van toepassing op nieuwe overeenkomsten en opdrachten tussen partijen en op alle buiten-contractuele relaties tussen partijen, met name onrechtmatige daad. Onder overeenkomsten als bedoeld in dit lid worden door AVW Dakramenspecialist ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden mede geacht te zijn begrepen.

5. AVW Dakramenspecialist is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn van toepassing op nieuwe en het op het moment van wijzigen van deze algemene voorwaarden lopende overeenkomsten en aanbiedingen.

Artikel 2. Definities

In het hiernavolgende wordt verstaan onder:

Aanvraag: Een aanvraag door Opdrachtgever aan AVW Dakramenspecialist om een offerte op te stellen. Hieronder vallen tevens de ‘offerteaanvragen’ die via één van de websites van AVW Dakramenspecialist door Opdrachtgever worden gedaan;

Aanbod: een aanbod gedaan door AVW Dakramenspecialist bijvoorbeeld in de vorm van een offerte, waarin wordt voorgesteld werkzaamheden of diensten te verrichten;

Algemene voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden van AVW Dakramenspecialist B.V;

AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming;

AVW Dakramenspecialist B.V.: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Wervershoof (1693KT) aan de Slotlaan nummer 34 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58203540, met de in het handelsregister geregistreerde handelsnamen:

AVW Dakramenspecialist;

AVW Daglichtcentrum, en;

AVW Zonwering.

Deskundig tussenpersoon: onder meer —doch niet uitsluitend— een derde zijnde een adviesbureau, bouwbedrijf of installateur;

Diensten: alles dat niet valt onder Zaken, zoals advisering, installeren en monteren, inspecteren, testen, vervoeren of andere diensten;

Offerte: een door AVW Dakramenspecialist concreet verzonden of te verzenden (tijdelijk) aanbod aan een Opdrachtgever, welke na (digitale) ondertekening door Opdrachtgever transformeert naar een Overeenkomst;

Opdracht: de werkzaamheden of te verlenen diensten die AVW Dakramenspecialist heeft aangenomen van Opdrachtgever en zal verrichten of reeds heeft verricht in het kader van de Overeenkomst;

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat of wenst aan te gaan met AVW Dakramenspecialist;

Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW of de overeenkomst van aanneming van werk in de zin van artikel 7:750 e.v. BW waarbij Opdrachtgever aan AVW Dakramenspecialist de opdracht geeft om werkzaamheden te verrichten of diensten te verlenen en waarbij AVW Dakramenspecialist deze Opdracht aanvaard, de offerte zoals verzonden door AVW Dakramenspecialist B.V., niet zijnde de offerte verstrekt via de Website, al dan niet in de vorm van een opdrachtbevestiging;

Partijen: Opdrachtgever en AVW Dakramenspecialist gezamenlijk;

Schriftelijk: op schrift, per e-mail, per whatsapp, per signal, per sms, of middels een ander elektronisch communicatiemiddel;

Verkoop op afstand: een door AVW Dakramenspecialist georganiseerd systeem voor verkoop op afstand, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken van communicatie op afstand;

Website: de websites van AVW Dakramenspecialist www.dakramenspecialist.nl, www.daglichtcentrum.nl, www.dakvensterspecialist.nl en www.kantelraam.nl.   

Wensenlijst: lijst met producten die via de website kunnen worden geselecteerd en toegezonden.

Zaken: Dakramen, raamdecoratie en alle andere zaken die AVW Dakramenspecialist kan leveren.

Artikel 3. De Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand wanneer AVW Dakramenspecialist de door Opdrachtgever verstrekte Opdracht heeft aanvaard, of Opdrachtgever een concreet aanbod door AVW Dakramenspecialist gedaan heeft aanvaard of indien AVW Dakramenspecialist een gedraging van Opdrachtgever redelijkerwijs mag aanmerken als (een indruk van) (gewekte) instemming.

2. Een overeenkomst komt uitdrukkelijk niet tot stand door het invullen en verzenden van een offerteformulier of wensenlijst door Opdrachtgever via de Website van AVW Dakramenspecialist.

3. Aanvaarding door AVW Dakramenspecialist geschiedt door ondertekening van de Overeenkomst of door een schriftelijke bevestiging van de acceptatie van de Opdracht verzonden door AVW Dakramenspecialist.

4. Aanvaarding door Opdrachtgever geschiedt door (digitale) ondertekening van de Offerte of Overeenkomst of door een schriftelijke bevestiging verzonden door Opdrachtgever of indien AVW Dakramenspecialist een gedraging van Opdrachtgever redelijkerwijs mag aanmerken als (een indruk van) (gewekte) instemming.

5. Een Aanbod gedaan door AVW Dakramenspecialist, is gedurende 30 kalenderdagen geldig, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

6. Indien het naar het oordeel van AVW Dakramenspecialist in het belang is van een goede nakoming van de Overeenkomst heeft AVW Dakramenspecialist het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden.

7. AVW Dakramenspecialist oefent de Opdracht uit uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever.

8. Opdrachtgever is gebonden bij aanvaarding van een aanbod van AVW Dakramenspecialist, het accepteren van een Opdracht en bij totstandkoming van een Overeenkomst.

9. Indien in de Overeenkomst een datum voor oplevering is opgenomen, dan geldt deze datum slechts als indicatiedatum.

10. AVW Dakramenspecialist behoudt zich het recht voor een Opdracht en de Overeenkomst op ieder moment kosteloos te beëindigen indien nieuwe informatie beschikbaar komt of indien zich nieuwe omstandigheden voordoen die (verdere) uitvoering van de Opdracht voor AVW Dakramenspecialist redelijkerwijs onaanvaardbaar maken. Opdrachtgever is wanneer voorgaande zich voordoet gehouden om 30% van het offertebedrag te voldoen om zo de reeds door AVW Dakramenspecialist bestelde zaken en bestede/verloren tijd te vergoeden.

11. Afspraken met personeel en/of derden werkzaam voor AVW Dakramenspecialist bindt AVW Dakramenspecialist niet, tenzij schriftelijk door haar bevestigt.

12. Als ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkende bedingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige Algemene Voorwaarden voor het overige op die overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nooit voor meer dan één Opdracht, tenzij schriftelijk steeds opnieuw is bevestigd.

13. AVW Dakramenspecialist is niet gebonden aan aanbiedingen van fabrikanten van de door AVW Dakramenspecialist aangeboden zaken.

Artikel 5. Prijzen en betaling

1. De door AVW Dakramenspecialist vermelde prijzen zijn in euro’s inclusief 21% BTW en exclusief alle eventuele overige kosten, heffingen of belastingen.

2. Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de koop en/of opdracht geldende prijzen.

3. Eventuele bezwaren tegen facturen dienen schriftelijk ter kennis van AVW Dakramenspecialist te worden gebracht uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum op verval van dat recht.

4. AVW Dakramenspecialist is bevoegd om door haar verricht meerwerk afzonderlijk in rekening te brengen, zodra het daarvoor in rekening te brengen bedrag haar bekend is. Voor de berekening van meerwerk zijn de in dit artikel gegeven regels van overeenkomstige toepassing.

5. De in catalogussen, afbeeldingen, tekeningen, maatopgaven, modellen e.d. vermelde gegevens zijn slechts bindend indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen een Overeenkomst of Offerte.

6. Betaling van de overeengekomen prijs en daarmee samenhangende factuur geschiedt in beginsel voor 100% in één keer bij oplevering in euro’s.

7. Opdrachtgever is over de bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn voldaan in verzuim en vanaf die dag de wettelijke rente verschuldigd.

8. De door een leverancier van AVW Dakramenspecialist opgegeven of vermelde prijzen zijn voor AVW Dakramenspecialist niet bindend.

9. Ontvangen betalingen worden eerst in mindering gebracht op de kosten, dan op de verschuldigde rente en dan op de hoofdsom.             

10. Alle redelijke kosten die voortvloeien uit het betaald krijgen van enige vordering op Opdrachtgever gemaakt door AVW Dakramenspecialist komen voor rekening van Opdrachtgever, daaronder begrepen de kosten voor incasso, het versturen van aanmaningen, het in iedere vorm sommeren tot betaling, het treffen van regelingen en overige kosten ter voldoening van de vordering.

Artikel 6. Verplichtingen Opdrachtgever

1. Opdrachtgever is gehouden de plaats waar de werkzaamheden zullen worden verricht tijdig klaar en geschikt te maken voor de werkzaamheden zodat deze direct kunnen aanvangen, inhoudende dat er geen zaken in de weg staan aan het verrichten van de werkzaamheden. Als in dit kader zaken dienen te worden verplaatst is Opdrachtgever gehouden hier zelf voor zorg te dragen, op straffe van opschorting of beëindiging van de werkzaamheden die door AVW Dakramenspecialist zouden worden verricht. AVW Dakramenspecialist is gerechtigd de reeds gemaakte kosten in dit kader in rekening te brengen.

2. In het kader van de veiligheid van de werknemers van AVW Dakramenspecialist of door haar ingeschakelde derden is Opdrachtgever gehouden zodanig veel ruimte te creëren op de plaats waar de werkzaamheden zullen worden verricht, zodat de uitvoering daarvan conform de geldende veiligheidsnormen kan geschieden.

3. De werknemers van AVW Dakramenspecialist of de door haar ingeschakelde derden kunnen Opdrachtgever verzoeken de werkplek veiliger en ruimtelijker te maken. Opdrachtgever is gehouden hieraan mee te werken, op straffe van opschorting of beëindiging van de werkzaamheden die door AVW Dakramenspecialist zouden worden verricht. AVW Dakramenspecialist is gerechtigd de reeds gemaakte kosten in dit kader in rekening te brengen, inhoudende in ieder geval 30% van het geoffreerde bedrag.

4. Opdrachtgever onthoudt zich van verzoeken richting de werknemers van AVW Dakramenspecialist of de door haar ingeschakelde derden tot het uittrekken van werkschoeisel en andere beschermende kledingstukken en middelen.

5. Om bevuiling te voorkomen is Opdrachtgever gerechtigd de werkplek te bedekken en omliggende zaken te bedekken. De trapopgang naar de werkplek dient in het kader van de veiligheid echter vrij te blijven van bedekking.

6. Opdrachtgever zal voor de uitvoering van de opdracht benodigde zaken zoals elektriciteit, gas en water om niet beschikbaar stellen evenals eventueel andere aanwezige hulpmiddelen.

Artikel 7. Oplevering

1. Oplevering houdt uitdrukkelijk niet in de juridische eigendomsoverdracht.

2. De opgegeven oplevertijden worden steeds geacht bij benadering te zijn vastgesteld en zullen nimmer te beschouwen zijn als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

3. Er is opgeleverd wanneer Opdrachtgever een daartoe door AVW Dakramenspecialist verstrekt Opleveringsdocument heeft ondertekend, dan wel de betaling volledig heeft verricht.

4. AVW Dakramenspecialist zal niet in verzuim zijn dan nadat zij schriftelijk in gebreke is gesteld na afloop van de overeengekomen termijn en AVW Dakramenspecialist alsnog een redelijke termijn voor nakoming is gesteld.

Artikel 8. Risico-overgang en eigendomsvoorbehoud

1. Onverminderd het bepaalde in deze Algemene voorwaarden draagt de Opdrachtgever direct na aflevering het risico voor alle directe en indirecte schade, die aan of door het product mocht ontstaan, behoudens voor zover de schade aan grove schuld van AVW Dakramenspecialist is te wijten.

2. De eigendom van de Zaken gaat, ongeacht de feitelijke (Op)levering, pas over op Opdrachtgever nadat deze al wat hij op grond van de Overeenkomst aan AVW Dakramenspecialist verschuldigd is volledig heeft voldaan.

3. Na Oplevering blijft AVW Dakramenspecialist eigenaar van de Zaken zolang Opdrachtgever:

Tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst of andere gelijksoortige Overeenkomsten;

Voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit zodanige Overeenkomsten niet betaalt of zal betalen;

Vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde Overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.

4. Zolang er op geleverde Zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag Opdrachtgever deze niet bezwaren, niet aan derden in pand geven of als zekerheid in de ruimste zin des woord aan derden doen dienen, noch in eigendom overdragen aan een derde.

5. Nadat AVW Dakramenspecialist zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de geleverde Zaken (laten doen) terug halen van de plaats waar zij zich bevinden. Opdrachtgever verleent AVW Dakramenspecialist reeds nu voor alsdan onherroepelijk machtiging om daartoe de bij of voor Opdrachtgever in gebruik zijnde ruimten/plaats te (doen) betreden en stelt AVW Dakramenspecialist in de gelegenheid de Zaken te verwijderen, op straffe van een boete van € 500,- (zegge: vijfhonderdeuro) voor elke dag dat hij in gebreke blijft.

6. Als AVW Dakramenspecialist geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde Zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is Opdrachtgever verplicht de nieuwgevormde zaken binnen 4 weken na Oplevering aan AVW Dakramenspecialist te verpanden of ten behoeve van AVW Dakramenspecialist een hypotheekrecht te vestigen, op straffe van een boete van 50% van de aankoopsom van de geleverde zaken en onverminderd de verplichting om de aankoopsom aan AVW Dakramenspecialist terstond te voldoen.

7. Opdrachtgever is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van AVW Dakramenspecialist te bewaren.

Artikel 8. Recht van opstal

1. Op eerste verzoek van AVW Dakramenspecialist zal Opdrachtgever zijn volledige medewerking verschaffen ten behoeve van het vestigen van een recht van opstal zoals bedoeld in artikel 5:101 e.v. BW, op de onroerende zaak waarop of waarin de zaken worden bevestigd, op straffe van een boete van € 500,- (zegge: vijfhonderdeuro) voor elke dag dat hij in gebreke blijft.

2. AVW Dakramenspecialist zal worden aangemerkt als Opstaller.

3. De eigena(a)r(en) van de onroerende zaak worden aangemerkt als Opstalgever.

4. Opdrachtgever zal al het mogelijke dat in haar macht ligt doen om eventueel bij het recht van opstal betrokken derden partijen tot meewerken te bewegen.

5. Totdat het recht van opstal gevestigd is worden de werkzaamheden met betrekking tot het monteren van de zaken, het uitvoeren van de werkzaamheden dan wel het verrichten van de diensten opgeschort.

6. Indien het vestigen van een recht van opstal waarbij AVW Dakramenspecialist als Opstaller wordt aangemerkt binnen 8 weken na het verzoek van AVW Dakramenspecialist aan Opdrachtgever om het recht van opstal te vestigen niet is geschied, heeft AVW Dakramenspecialist het recht de Overeenkomst per direct en zonder dat AVW Dakramenspecialist enige directe of indirecte schade hoeft te vergoeden te ontbinden.

7. Het recht van opstal gaat teniet zodra Opdrachtgever de al hetgeen hij op grond van de Overeenkomst aan AVW Dakramenspecialist verschuldigd is heeft voldaan.

8. Partijen zullen de kosten van het vestigen van het recht van opstal delen.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

1. AVW Dakramenspecialist is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat Opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige informatie of gegevens heeft verstrekt.

2. AVW Dakramenspecialist is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder inbegrepen, maar niet beperkt tot, gevolgschade, vermogensschade, gemiste besparingen en schade door bedrijfs-stagnatie.

3. AVW Dakramenspecialist is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van met betrekking tot de overeenkomst door derden verrichte werkzaamheden. De werking van artikel 6:76 BW is uitgesloten.

4. Iedere aansprakelijkheid van AVW Dakramenspecialist voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, alsmede vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens en schade wegens door AVW Dakramenspecialist gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de Opdracht vormt.

5. AVW Dakramenspecialist aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor vervuilde grond, verborgen asbest en/of andere chemicaliën, hetzij bij het aannemen, uitvoeren of uitbesteden van werken.

6. AVW Dakramenspecialist aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies van AVW Dakramenspecialist in, opdrachtgever eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden.

7. Iedere aansprakelijkheid van AVW Dakramenspecialist is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval wordt uitbetaald op grond van de aansprakelijkheidsverzekering. Indien om welke reden dan ook, geen uitkering van verzekeraar plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot eenmaal de aan AVW Dakramenspecialist in het desbetreffende kalenderjaar door Opdrachtgever betaalde bedragen wegens voor hem verrichte werkzaamheden, zulks tot een maximum van EUR 5.000,00 (inclusief BTW).

8. De aansprakelijkheid van AVW Dakramenspecialist gaat nooit verder dan bepaald in deze algemene voorwaarden, ongeacht of sprake is van vorderingen uit hoofde van overeenkomst of uit anderen hoofde, met name onrechtmatige daad.

9. Zodra Opdrachtgever een mogelijke grond voor een deugdelijke aanspraak jegens AVW Dakramenspecialist heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, is Opdrachtgever gehouden om onverwijld, met bescheiden gestaafd en deugdelijk onderbouwd het bestaan van deze vermeende aanspraak jegens AVW Dakramenspecialist schriftelijk aan AVW Dakramenspecialist mede te delen, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, op straffe van verval van recht.

10. De bedingen in deze algemene voorwaarden aangaande verplichtingen en aansprakelijkheid van AVW Dakramenspecialist worden mede gemaakt voor derden, welke door of voor AVW Dakramenspecialist in de relatie met Opdrachtgever worden ingezet. Deze derden kunnen ter afwering van hun aansprakelijkheid een direct beroep op deze voorwaarden doen tegenover Opdrachtgever. Artikel 7:404 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

11. Beperkingen van aansprakelijkheid welke gerelateerd zijn aan bedragen gelden voor de totale aansprakelijkheid van AVW Dakramenspecialist en van de door haar ingeschakelde derden tezamen en cumuleren niet per aangesproken partij. Artikel 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

12.   Alle aanspraken van de Opdrachtgever vervallen twaalf maanden nadat de werkzaamheden zijn verricht waarop deze aanspraken betrekking hebben.

13. Opdrachtgever vrijwaart AVW Dakramenspecialist voor alle aanspraken van derden die samenhangen met de uitvoering van de Overeenkomst.

14. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfs-stoornissen, ziekte van personeel, stagnatie in toelevering, brand, pandemieën, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen waardoor uitvoering van de Opdracht redelijkerwijs niet van AVW Dakramenspecialist kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Opdracht worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachts-situatie langer dan negentig (90) dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding over en weer.

15. In geval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn de Opdrachtgevers ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de volledige declaratie inclusief eventuele bijkomende kosten.

Artikel 10. Klachten en garantie

1. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst en/of bezwaren tegen facturen dienen uiterlijk binnen twee weken na het moment waarop Opdrachtgever heeft kennisgenomen of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van de klacht.

2. Klachten en herstelverzoeken dienen te allen tijde eerst schriftelijk te worden voorgelegd aan AVW Dakramenspecialist alvorens derden worden ingeschakeld.

3. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting(en) niet op.

4. Binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht zal AVW Dakramenspecialist hierop reageren en waar mogelijk een oplossing voorstellen.

5. Op de zaken houdt AVW Dakramenspecialist dezelfde garantieperiode aan als de fabrikant van de geleverde zaken aan AVW Dakramenspecialist verstrekte garantie.

6. AVW Dakramenspecialist is nimmer gehouden garantie te verstrekken op reparatie aan zaken die door derden zijn geleverd en/of gelegd, tenzij anders is overeengekomen.

7.    De garantie is niet van toepassing/vervalt indien er gebreken en/of schade ontstaat door:

onjuist onderhoud;

onjuist gebruik;

moedwillige nalatigheid;

reparatie/bewerkingen door derden;

storm (= wind met grotere windsnelheid dan 26 m/sec.) brand, bliksem, overstromingen,   natuurrampen en ontploffingen, schade door derden, vandalisme of elke vreemde oorzaak;

abnormale milieuverontreinigingen, welke inhouden doch zich niet beperken tot agressieve atmosfeer, schadelijke gassen, dampen en/of chemicaliën;

zouthoudende atmosfeer of elk ander contact met zout water;

buitensporige temperaturen, welke niet worden veroorzaakt door het klimaat;

gebreken van bouwkundig aard, waaronder begrepen werking van de constructie en/of verlies van samenhang van de ondergrond.

Artikel 11. Copyright

1. Het is AVW Dakramenspecialist toegestaan foto’s te maken van de opdrachten al dan niet verstrekt door derden en deze foto’s te gebruiken voor promotionele doeleinden.

2. AVW Dakramenspecialist behoudt het auteursrecht van de door haar ontworpen c.q. tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen en calculaties, ook wanneer opdrachtgever hierop een opdracht geeft.

3. Opdrachtgever verplicht zich de geleverde ontwerpen, documentatie, tekeningen, schetsen en calculaties slechts aan te wenden voor eigen gebruik en deze niet, op welke wijze dan ook, hetzij tegen vergoeding, hetzij om niet, aan derden ter beschikking te stellen, noch op welke andere manier dan ook handelen of nalaten te handelen, zodat derde hierover kunnen beschikken.

4. Ontwerpen, modellen, tekeningen, werkwijze, adviezen, etc. afkomstig van AVW Dakramenspecialist of getoond op de website van AVW Dakramenspecialist worden en blijven zowel voor en/of tijdens de uitvoering van de opdracht als daarna uitdrukkelijk en uitsluitend onvervreemdbaar eigendom van AVW Dakramenspecialist een en ander ongeacht het aandeel in de totstandkoming van de ontwerpen, tekeningen, werkwijzen, adviezen etc, van de opdrachtgever zelf of van ingeschakelde derde. De uitoefening van deze rechten, openbaringen of overdrachten van gegevens daaronder begrepen, is zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan AVW Dakramenspecialist voorbehouden.

Artikel 12. Privacy

1. AVW Dakramenspecialist neemt de privacy van de Opdrachtgever en eventuele andere betrokkenen uiterst serieus. Om die reden worden de door AVW Dakramenspecialist verzamelde persoonsgegevens zorgvuldig en discreet verwerkt en beveiligd. Daarmee voldoet AVW Dakramenspecialist aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG).

2. De Privacy Verklaring informeert u nader over het privacy beleid van AVW Dakramenspecialist.

Artikel 13. Opschorting, ontbinding en opzegging

1. Indien een van de volgende situaties zich voordoet is AVW Dakramenspecialistgerechtigd de Overeenkomst te ontbinden of op te schorten:

Voor of door Opdrachtgever een verzoek tot surseance van betaling in is gediend, dan wel de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard,

Opdrachtgever komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld,

Opdrachtgever in verzuim is met verplichtingen welke voortvloeien uit een met AVW Dakramenspecialistafgesloten Overeenkomst;

De werkzaamheden wegens een pandemie gedurende 90 dagen niet kunnen worden uitgevoer

2. In het geval een van de in lid 1 genoemde situaties zich voordoet zijn alle vorderingen van AVW Dakramenspecialistonmiddellijk opeisbaar.

3. Indien Opdrachtgever niet behoorlijk of niet binnen een gestelde termijn of anderszins tijdig voldoet aan enige verplichting die uit enige Overeenkomst voortvloeit, is Opdrachtgever direct in verzuim en is AVW Dakramenspecialistgerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst:

De uitvoering van die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of

Die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden;

een en ander onverminderd AVW Dakramenspecialist recht op schadevergoeding.

4. Opdrachtgever heeft slechts het recht de Overeenkomst te ontbinden indien AVW Dakramenspecialist na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijk termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de Overeenkomst en waarbij AVW Dakramenspecialist krachtens de Overeenkomst aansprakelijk zou zijn.

5. AVW Dakramenspecialist is slechts verplicht tot nakoming indien dit na een redelijk oordeel van haar gevergd kan worden.

6. AVW Dakramenspecialist is te allen tijde bevoegd de overeenkomst/opdracht te annuleren wanneer haar zich dat redelijk voorkomt, zonder opgaaf van reden.

7. AVW Dakramenspecialist is na ontbinding of beëindiging door Opdrachtgever van de Overeenkomst niet verplicht enige tot dan toe vervaardigde materialen aan Opdrachtgever of wie dan ook te verstrekken.

8. AVW Dakramenspecialist kan bij annulering van de opdracht door Opdrachtgever 30% van het geoffreerde bedrag bij Opdrachtgever in rekening brengen.

Artikel 14. Overige bepalingen

1. Op de Overeenkomst en alle andere rechtsverhoudingen die AVW Dakramenspecialist aangaat is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Mochten er geschillen ontstaan dan is na het doorlopen van een mediation traject de rechter van de Rechtbank Noord-Holland bevoegd.

3. Partijen delen de kosten van mediation.

Copyright AVW Dakramenspecialist 2023

Ontwerp: Realisatie: